Format Penyata Kewangan.

A Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir, dan Kunci Kira-kira pada. b Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir. dan Kunci Kira-kira pada dalam bentuk penyata tujukkan modal kerja.Kunci Kira-kira ada 2 format, a. bentuk T dan b. bentuk penyata. Akaun Perdagangan – ianya dalam bentuk “T”, dan item-item yang terlibat hanya setakat.Penduduk dalam kajian ini adalah penyata kewangan PT Bank. Sinarmas Tbk. Perdagangan di Jordan. kemakmuran pelabur dalam bentuk. perakaunan.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 SEJARAH. Sistem catatan bergu bermula apabila perdagangan semakin pesat di Itali pada. Standards-IAS supaya akaun-akaun dan penyata kewangan disediakan mengikut. Pemegang saham akan menerima untung dalam bentuk dividen. Divergence trading indicator. PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN . Seksyen 16(1) Akta Acara Kewangan, 1957 menghendaki Pihak Berkuasa Kewangan Negeri menyediakan Penyata Kewangan secepat mungkin selepas PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN . SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEMAMBU 25350 KUANTAN PAHANG. 4 Menganalisis penyata kewangan dari pelbagai sumber dan membanding beza item-item yang terdapat di dalamnya.MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP )TINGKATAN 4 Di sediakan oleh : Masitah binti ripin MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBUPRINSIP PERAKAUNANTINGKATAN 4INDEKSBIL. 5 6 Menentukan Andaian, Prinsip dan Batasan dalam perakaunan yang dapat dikaitkan dengan sesuatu kes.TARIKH BUTIR LATIHAN 123 41 MODUL 1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN 1.1 Perakaunan,subbidang Perakaunan, Kerjaya dan Badan Profesional 1.2 Sejarah Perakaunan dan Perkembangannya 1.3 Penyata Kewangan 1.4 Andaian, Prinsip dan Batasan dalam Perakaunan 1.5 Entiti Perniagaan2 MODUL 2 KLASIFIKASI AKAUN DAN PERSAMAAN PERAKAUNAN 2.1 Komponen Akaun Perdagangan dan Untung Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan 2.2 Item Setiap Kom[ponen Akaun Perdagangan dan Untung Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan 2.3 Persamaan Perakaunan 2.4 Catatan Kontra dan Carta Akaun3 MODUL 3 DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT 3.1 Dokumen Perniagaan 3.2 Dokumen Sumber 3.3 Dokumen Bukan Sumber4 MODUL 4 BUKU CATATAN PERTAMA 4.1 Buku Catatan Pertama 4.2 Jurnal Am 4.3 Jurnal Khas 4.4 Buku Tunai 4.5 Buku Tunai Runcit5 MODUL 5 LEJAR 5.1 Lejar 5.2 Sistem Catatan Bergu 5.3 Akaun Kawalan6 MODUL 6 IMBANGAN DUGA 6.1 Imbangan Duga 6.2 Hubungan antara Imbangan Duga, Inventori Akhir dan Penyata Kewangan7 MODUL 7 PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL TANPA PELARASAN 7.1 Akaun Perdagangan dan Untung Rugi 7.2 Penyata Kedudukan Kewangan 1MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU 7.3 Penutupan Akaun Hasil, Akaun Belanja dan Akaun Inventori pada akhir Tempoh Kewangan8 MODUL 8 PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL 8.1 Perakaunan Asas Tunai dan Asas Akruan serta jenis-jenis Pelarasan 8.2 Pelarasan Akaun Nominal 8.3 Hutang Lapuk, Hutang Lapuk Terpulih dan Peruntukan Hutang Ragu 8.4 Susut Nilai dan Susut Nilai Terkumpul 8.5 Pelupusan Aset Bukan Semasa secara tunai 8.6 Imbangan Duga Terselaras 8.7 Penyata Kewangan dengan Pelarasan9 MODUL 9. Menghasilkan jadual perbandingan ciri-ciri dari segi milikan, sumber modal dan liabiliti setiap entiti perniagaan.

Download this PDF file - Universitas Pamulang

Cara merekodkan ke dalam akaun adalah sama. rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2015. b Akaun Semasa pekongsi dalam bentuk berlajur. a Akaun Yuran ahli b Akaun Kawalan Penghutang. c Penyata perdagangan alatan sukan.Dimasukkan ke dalam akaun perdagangan dan nilai bersihnya hendaklah. bentuk yang dalamnya penyata akaun hendaklah dikemukakan untuk audit.INGAT FORMAT AKAUN PERDAGANGAN DAN UNTUNG RUGI. ormat Akaun. yang ada di dalam Penyata Pendapatan; perbezaan paling ketara antara Akaun. 1.4 Kunci Kira-kira bentuk penyata. Akademi Cikgu Tim. Youtube stock trading strategies. Format Penyata Kewangan bahagian 1, iaitu format Akaun Perdagangan Dan Untung Rugi.If need to do "akaun penerimaan dan pembayaran" copy all "penerimaan" from the figure to that DEBIT SIDE of that account while move all "pembayaran" to CREDIT SIDE. REMEMBER THAT AMOUNT CHANGED IN THIS ACCOUNT BUT ACCOUNT SUCH AS "AKAUN PERDAGANGAN---Kunci Kira-kira" WILL CHANGE BASED ON AMOUNT FROM "Baki AWAL, BAKI AKHIR" from the figure given.Penentuan sama ada pertambahan atau pengurangan dalam Peruntukan Hutang Ragu dalam tempoh semasa perlu dibuat perbandingan di antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya. Peruntukan Hutang Ragu ditolak daripada penghutang dalam Kunci Kira-kira.

Menghasilkan Akaun Pengeluaran dengan mengambilkira Kerja Dalam Proses Awal dan Kerja Dalam Proses Akhir dalam bentuk ’T’ dan format penyata. 16.2.4 Memindahkan Kos Pengeluaran daripada Akaun Pengeluaran ke Akaun Perdagangan.Secara overdraf dengan pembiayaan melalui pinjaman, ii empat bentuk. dan penyata aliran tunai membolehkan syarikat merancang pengurusan tunai syarikat. ditunjukkan dalam akaun perdagangan kantin manakala butiran untung.Perniagaan merupakan bentuk dari organisasi yang diiktiraf dan sah sebagai penyedia. yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Sesebuah perkongsian hanya perlu melaporkan penyata kewangan kepada. Akaun bagi sesebuah perkongsian tidak perlu diaudit. Technology brokers and advisors. Yang dinyatakan dalam catatan 2 kepada akaun dari kontrak yang dibuat. Penyata Aliran Tunai yang Disatukan di atas hendaklah dibaca. perdagangan elektronik dan perkhidmatan yang berkaitan. adalah dalam bentuk dan kandungan yang sesuai dan wajar bagi tujuan penyediaan akaun yang disatukan dan kami.Di mana dagangan pilihan perduaan dalam tahun 2019. Memeriksa akaun perdagangan anda 24 jam sehari melalui telefon mudah alih anda. 100 penyata pelaburan anda dan 95 adalah $ $ adalah keuntungan. Jika anda kehilangan perdagangan, broker membayar balik kehilangan wang dalam bentuk bonus.Bentuk Penyata ii. Bentuk Akaun Format Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. REMEMBER THAT AMOUNT CHANGED IN THIS ACCOUNT BUT ACCOUNT SUCH AS "AKAUN PERDAGANGAN---Kunci Kira-kira" WILL CHANGE BASED ON AMOUNT FROM "Baki AWAL, BAKI AKHIR" from the figure given. Akaun-akaun dalam

Nota tingkatan 4 prinsip akaun - SlideShare

Perakaunan merancang dan mengawal aktiviti perniagaan C. Perniagaan Zamani merupakan sebuah perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan di Taman Sri Emas, Nilai, Negeri Sembilan.Perakaunan hanya melibatkan proses merekod urus niaga berdasarkan sistem catatan bergu D. Yang berikut ialah baki aset dan liabiliti perniagaannya pada31 Disember 20X5.Perakaunan melibatkan proses merekod, melaporkan, dan mentafsir maklumat kewangan perakaunan untuk membantu pihak pengurursan membuat keputusan10. RMModal 50 000Bank 17 300Akaun Belum Bayar 10 110Akaun Belum Terima 5 960Untung bersih 16 030Inventori 17 560Lengkapan 30 000Alatan pejabat 5 320Urus niaga dalam bulan Januari 20X6 adalah seperti berikut:(i) Seorang penghutang, Encik Loh telah diisytiharkan muflis dan hutangnya yangberjumlah RM420 dihapuskan sebagai hutang lapuk.(ii) Membeli alatan pejabat dengan cek RM1 780.(iii) Menjual barang niaga secara kredit RM3 500 kepada Julia Enterprise. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan rasa syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berkesempatan berkongsi maklumat dan sedikit ilmu bersama pelajar dan rakan-rakan bagi mata pelajaran prinsip perakaunan SPM.Imbangan Duga adalah senarai baki-baki akaun yang diambil dari lejar am, lejar subsidiari dan buku tunai bagi sesuatu tempoh tertentu. Fungsi imbangan duga adalah untuk - menyemak ketepatan kemasukan catatan berguSekarang ini jawapan digalakkan dalam bentuk PENYATA, walaupun soalan minta sediakan Akaun Pengeluaran. dalam akaun, format pelaporan tidak menjadi kesalahan jika disediakan dalam Akaun / Penyata, cuma bentuk Penyata lebih digalakkan. 3. Butiran asing, maksudnya apa yang tiada dalam skema, tetapi pelajar masukkan dalam jawapan.

KOMPENAN AKAUN PERDAGANGAN DAN UNTUNG RUGI DAN PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN. KOMPONEN DALAM PENYATA KEWANGAN AAkaun perdagangan -jualan bersih-kos jualan.Walaubagaimanapun, ia adalah konsep asas yang digunakan dalam bentuk rekod. Komprehensif Penyata Untung Rugi dan 3 akaun di dalam Penyata.Pergi ke tab "Sejarah akaun" dalam menu bawah terminal. Anda boleh memilih untuk melakukan laporan dagangan untuk sepanjang tempoh perdagangan anda. Maximal Drawdown — jumlah drawdown paling besar dalam bentuk unit. [[C Pelabur akan membuat keputusan yang kurang tepat kerana penyata kewangan tidak menggambarkan prestasi sebenar perniagaan. Urusniaga Aset = Liabiliti Ekuiti Baki Hasil Belanja Ambilan Pemilik Perabot Inventori Akaun Bank Akaun Gaji Modal Kenderaan RM RM Belum RM Belum Belum RM RM RM RM Terima Bayar Bayar RM RM RM RM( i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)Jumlah(b) Menghitung Modal Akhir Kencana Enterprise pada 31 Julai 20X5.D Pelabur tidak akan berasa curiga terhadap Penyata Kewangan kerana semua perkara dalam perniagaan dilaporkan dalam keadaan baik.3. Jawapan : Kenderaan = 49000, Perabot = 19000, Inventori = 40360, Akaun Belum Terima = 3040, Bank = 15890, Akaun Belum Bayar = 10000, Gaji Belum Bayar = 0, Modal = 120440, Hasil = 500, Belanja = (3200), Ambilan = (450)Modal Akhir = 117290 32MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU2.4 CATATAN KONTRA DAN CARTA AKAUN Maksud catatan kontra Akaun Berkaitan Catatan Kontra Aset Bukan Semasa Akaun Belum Terima Modal/Ekuiti Pemilik Jualan Belian Maksud Carta Akaun Tujuan 33MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBUSusut Nilai Terkumpul Peruntukan Hutang Ragu Pulangan Jualan Pulangan Belian Diskaun Diberi Diskaun Diterima 34MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU Mawardah Trading Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 RM RM RM RMJualan Tolak: Pulangan jualan Kos Jualan Inventori awal Belian Tolak: Pulangan belian Tambah: Cukai atas belian Kos Belian Kos barang untuk dijual Tolak: Inventori akhir Kos Jualan Untung kasar Tambah: Hasil Sewa Hutang lapuk terpulih Diskaun diterima Tolak : Belanja Insuran Faedah atas pinjaman Belanja membaiki kenderaan Susut nilai kenderaan Susut nilai alat pejabat Alat tulis Hutang lapuk Belanja am Kadar bayaran Gaji Diskaun diberi Untung bersih 35MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBULATIHAN 8KERTAS 11 Akaun yang manakah boleh dikontrakan dengan akaun yang lain?Badan Penggubal Piawaian Perakaunan di Malaysia ialah A MASBB MIAC CIMAD CPA4. A Akaun Gaji B Akaun Bank C Akaun Jualan D Akaun Komisen Diterima2 Apakah catatan kontra bagi Akaun Modal?

KOMPENAN AKAUN PERDAGANGAN DAN UNTUNG RUGI DAN PENYATA.

Pernyataan berikut menerangkan suatu badan professional perakaunan di Malaysia:  Memberi khidmat sokongan kepada ahli-ahli dan para pelajarnya sepanjang kerjaya perakaunan mereka. A Inventori B Bank C Ambilan D Untung bersih3 Akaun yang manakah merupakan akaun kontra? Memberikan pendedahan tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan amalan perakaunan,kod amalan perakaunan dan etika. A Akaun Belian B Akaun Jualan C Akaun Inventori Akhir D Akaun Diskaun Diberi4 Pernyataan yang manakah benar tentang carta akaun?Berpandukan pernyataan di atas, apakah badan professional perakaunan yang dimaksudkan? I Hanya akaun aset yang disenaraikan dalam carta akaun II Semua akaun dalam carta akaun diberi nombor rujukan III Carta akaun dapat mengesan kesilapan perekodan urus niaga IV Carta akaun disediakan dalam sistem perakaunan berkomputer A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 36MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU5 Perniagaan Rozai menggunakan sistem kod yangberikut untuk membina carta akaun. Best trading simulator. A MIA – Malaysian Instistute of Accountants B MICPA – Certified Public Accountants C MASB – Malaysian Accounting Standard Board D ACCA – Associiation of Certified Chartered Accountants 13MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU5. Kod Jenis Akaun Akaun Bukan Semasa1000 - 1999 Akaun Semasa2000 – 2999 Akaun Belanja3000 – 3999 Akaun Hasil4000 – 4999 Akaun Ekuiti Pemilik5000 – 5999Apakah nombor kod yang betul bagi Akaun Gaji?Luca Pacioli diberikan gelaran “ Bapa Perakaunan “ kerana beliau telah A Mencipta kaedah Venice B memulakan Sistem Catatan Bergu C menerbitkan pelbagai karya perakaunan D memperkenalkan Sistem Catatan Bergu secara bertulis6. A 1004 C 3018B 2006 D 4012KERTAS 2Arahan: Jawab semua soalan.1(a) Beri salu contoh hasil operasi.(b) Beri satu contoh hasil bukan operasi.2 Maklumat yang berikut diperoleh daripada buku-buku perakaunan Perniagaan Wilma pada 1 Mac20X5.Apakah kepentingan system maklumat perakaunan pada sesebuah perniagaan? RMPremis 65 000Perabot 12 400Tunai 4 800Bank 28 760Inventori 13 400Akaun Belum Terima 6 210Akaun Belum Bayar 8 200Hitung jumlah aset semasa.

A mengurangkan kebergantungan pada sumber tenaga kerja manusia dalam perakaunan. 37MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU3 Nyatakan dua ciri aset bukan semasai.B membolehkan pemantauan proses perakaunan berjalan lancer dalam perniagaan. _________________________________________________________ii. _________________________________________________________4 (a) Berikan satu contoh liabiliti semasa.______________________________(b) Berikan satu contoh liabiliti bukan semasa._______________________________5 Pada 1 Jun 20X5, baki-baki yang berikut diperoleh daripada buku-buku Kedai Jaya.C menjamin peluang pekerjaan yang lebih baik dalam bidang perakaunan D meningkatkan kod etika pada akauntan dalam perniagaan.7. RMAlatan pejabat 6 400Premis 70 000Akaun Belum Terima 12 600Akaun Belum Bayar 10 300Inventori 28 900Perabot 8 200Bank 25 600Pinjaman 8 000Hitung modal pada 1 Jun 20X5.________________________________ 38MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBUBerikut merupakan Carta Akaun bagi Syarikat Kamala Sdn. Ciri kualitatif Penyata Kewangan termasuk I Kebolehbandingan Ii Kebolehfahaman Iii Keseragaman Iv Pemasaan A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV8. Komponen belanja dalam Akaun Untung Rugi terdiri daripada: I. Bhd : Kod item Nama akaun10000 – 19999 Aset20000 – 29999 Liabiliti30000 – 39999 Ekuiti Pemilik40000 – 49999 Hasil50000 – 59999 Belanja60000 – 69999 Catatan Kontra Cadangkan kod akaun bagi setiap akaun berikut berdasarkan Carta Akaun yang diberi : Akaun ( Aset ) Cadangan Kod KUMPULAN 1 Akaun ( Liabiliti ) Cadangan Kod KUMPULAN 2 Akaun ( Ekuiti Pemilik) Cadangan Kod KUMPULAN 3 Akaun ( Hasil ) Cadangan Kod KUMPULAN 4KUMPULAN Akaun (Belanja) Cadangan Kod 5 39MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU TAHAP STANDARD PRESTASIPENGUASAAN TAFSIRAN1 Menulis rumus Persamaan Perakaunan.2 Menjelaskan maksud hasil, belanja, aset, liabiliti dan ekuiti pemilik3 Menyediakan jadual Carta Akaun.Pernyataan berikut menerangkan suatu ciri kualitatif Penyata Kewangan: Maklumat dalam Penyata Kewangan mestilah bebas daripada kesilapan material dan tiadaunsur berat sebelah serta pelaporannya tidak mengelirukan Berpandukan penyataan di atas, apakah ciri Kualitatif Penyata Kewangan yang dimaksudkan? Mengenal pasti komponen Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan.4 Membezakan item hasil operasi, hasil bukan operasi, belanja operasi dan belanja bukan operasi antara perniagaan yang berorientasikan barang dan perkhidmatan.A Kebolehbandingan B Kebolehsahan C Perwakilan benar D Kebolehfahaman 14MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBUPihak yang bertanggungjawab menyediakan Penyata Kewangan Penyedia Penyata Kewangan Pengguna Penyata Kewangan Pengguna Penyata Kewangan 15MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBUANDAIAN, PRINSIP DAN BATASAN DALAM PERAKAUNANANDAIAN PERAKAUNAN PRINSIP PERAKAUNANPRINSIP PERAKAUNAN 16MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBUBATASAN PERAKAUNANKOS MANFAATENTITI PERNIAGAAN TERDAPAT 4 JENIS ORGANISASI 17MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU 18LATIHAN 31. Menentukan sebab sesuatu Aset Bukan Semasa boleh dikategorikan sebagai Aset Semasa dan Liabiliti Bukan Semasa boleh dikategorikan sebagai Liabiliti Semasa.5 Menentukan dan menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap Persamaan Perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja.

Akaun perdagangan dalam bentuk penyata

Berikut merupakan Komponen Hasil bagi akaun untung rugi kecuali A. Membincangkan kesan sekiranya tidak dibuat Catatan Kontra terhadap akaun yang berkaitan. Berikut merupakan komponen belanja dalam Akaun Untung Rugi, kecuali A. A Liabiliti pemilik adalah terhad B Perniagaan dikenakan cukai keuntungan C Modal disumbangkan oleh pemilik sendiri D Untung atau rugi dibahagi secara sama rata antara pemilik 24MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU TAHAP STANDARD PRESTASIPENGUASAAN TAFSIRAN 1 Menyatakan dan menyenaraikan bentuk dan ciri-ciri setiap entiti perniagaan 2 3 Menerangkan maksud perakaunan dan sub bidang perakaunan Melengkapkan Kitaran Perakaunan. Ciri-ciri Syarikat Berhad Koperasi I Penubuhan Akta Syarikat 1965 Akta Koperasi 1993II Milikan Minimum 20 orang ahli Minimum 50 orang ahli III Liabiliti Terhad Tidak terhad IV Hayat perniagaan Berterusan Berterusan Yang manakah menunjukkan ciri-ciri organisasi perniagaan benar? Pernyataan yang manakah menunjukkan ciri sebuah milikan tunggal? Maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri organisasi perniagaan. Antara berikut yang manakah merupakan komponen kos jualan? A Kedai Runcit Yasmin B Pasar Mini Desa Permai C Bunga Raya Sendirian Berhad D Klinik Gigi Hamdan dan Rakan-rakan5. Entiti perniagaan yang manakah mempunyai liability terhad?

Akaun perdagangan dalam bentuk penyata

A Koperasi C Milikan tunggal B Perkongsian D Syarikat berhad4. Entiti perniagaan yang manakah ditadbir oleh Lembaga Pengarah? A Terbilang Enterprise B Firma Guaman Andy C Syarikat Prima Sdn. D Perunding Pembinaan Beto dan Rakan-rakan 23MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU3. Forex robot using labview. Syarikat Gemilang Berhad menyusutnilaikan kenderaannya pada kadar 20% mengikutkaedah garis lurus dan kaedah ini akan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Maklumat yang berikut berkaitan dengan ciri-cirisejenis perniagaan.• Berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan• Keahlian seramai 2 hingga 20 orang• Liabiliti tidak terhad• Modal perniagaan sederhana besar Apakah perniagaan yang mempunyai ciri-ciritersebut? A Ketekalan B Kos sejarah C Entiti berasingan D Usaha berterusan8. A Liabiliti perniagaan adalah terhad B Hayat perniagaan tidak berterusan C Didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961D Pihak pengurusan dilantik oleh pemilik perniagaan2. Apakah prinsip perakaunan yang telah diamalkan oleh Encik Abas? Kedai Runcit Dina Pernyataan yang manakah benar tentang ciri perniagaan tersebut?