Build Create Grow - Indonesia Investments.

LAPORAN TAHUNAN 2011 ANNUAL REPORT. Pt WiJaYa. quantity surveyor di Malaysia. bidang konstruksi, industri dan realty, perdagangan, PT. AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan.PDF Pertumbuhan pesat industri halal di Malaysia turut membawa kepada. Akta Perihal Dagangan 2011, Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan. menguatkuasakan undang-undang halal seperti Kementerian Perdagangan. Antaranya, penambahbaikan telah dilakukan terhadap definisi halal yang kini lebih.AKTA PERIHAL DAGANGAN 1972 2011. atau ditawar untuk dibekalkan dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan. c. HALAL 2011 o Hanya memperuntukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis.Penahanan. 45F. Keterangan dalam prosiding bagi kesalahan di bawah seksyen 44 atau 45. Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 Akta 334 dan Akta. Forex 480x800. Ogos 2018. Berasaskan tahun ke tahun, terma perdagangan Malaysia turut jatuh 0.6% daripada 97.3 mata. Untuk maklumat lanjut boleh merujuk ke portal.Undang-Undang Malaysia. AktA 611 akta kanak-kanak 2001 tarikh Perkenan. b hendaklah memberi mahkamah suatu salinan nota keterangan itu apabila.Malaysia iaitu Bank Islam Malaysia Berhad BIMB di bawah Akta Bank Islam 1983. maksud Akta tersebut antaranya dalam perkara-perkara persatuan Bank. perniagaan perbankan Islam daripada bank perdagangan commercial. Peranan E- Mahkamah, 14 Julai 2011, Universiti Kebangsaan Malaysia, slide ke-2.

Akta perihal dagangan - SlideShare

(4) Seseorang boleh disabitkan atas suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) tanpa mengira sama ada terdapat suatu sabitan berkenaan dengan suatu kesalahan berat atau kesalahan berat asing atau suatu pendakwaan telah dimulakan bagi pelakuan suatu kesalahan berat atau kesalahan berat asing. (1) Tiada seorang pun boleh menstrukturkan, atau mengarahkan, membantu atau menyertai dalam penstrukturan, mana-mana transaksi dalam mata wang domestik atau asing untuk mengelak pemakaian perenggan 14(1)(a).(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih daripada lima kali ganda jumlah atau nilai agregat transaksi itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya. (1) Jika seseorang menzahirkan kepada suatu agensi penguat kuasa pengetahuan atau kepercayaannya bahawa apa-apa harta diperoleh daripada atau digunakan berkaitan dengan suatu kesalahan pengubahan wang haram atau apa-apa perkara yang padanya pengetahuan atau kepercayaan itu didasarkan— jika orang itu melakukan apa-apa perbuatan yang melanggar subseksyen 4(1) dan penzahiran itu berhubung dengan perkiraan yang berkenaan, orang itu tidak melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen itu jika penzahiran itu dibuat— walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain, penzahiran itu tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran apa-apa sekatan ke atas penzahiran maklumat yang dikenakan oleh mana-mana undang- undang, kontrak atau kaedah-kaedah kelakuan profesional; dan (2) Jika apa-apa maklumat berhubung dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini diterima oleh seorang pegawai pihak berkuasa berwibawa atau institusi pelapor, maklumat dan identiti orang yang memberikan maklumat itu hendaklah menjadi rahsia antara pegawai itu dan orang itu dan segala yang terkandung dalam maklumat itu, identiti orang itu dan segala hal keadaan lain berhubung dengan maklumat itu, termasuk tempat maklumat itu telah diberikan, tidak boleh dizahirkan kecuali bagi maksud subseksyen 8(1) atau seksyen 14.(3) Mana-mana orang yang dengan pengetahuan menzahirkan apa-apa maklumat palsu di bawah seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun dan didenda tidak melebihi satu juta ringgit. Antarabangsa Malaysia. 1 Januari 2011 DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut BAHAGIAN I PERMULAAN Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. 1 Akta ini bolehlah dinamakan Akta Perdagangan Strategik 2010. 2 Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan olehPelbagai takrifan oleh pelbagai sarjana cuba memberikan maksud keadaan ini. Azlah. Dalam artikel Transformasi Selari Tuntutan Ekonomi 2011, Mohd. 2 Mengambil contoh Malaysia, kemasukan pelaburan asing bukanlah perkara baharu. dan miskin menggunakan undang-undang perdagangan antarabangsa.Namun rundingan perdagangan dalam WTO agak perlahan. FTA memberi manfaat kepada Malaysia untuk memperolehi akses kepada pasaran lebih. mencecah AS1bilion iaitu peningkatan 0.5% daripada tahun 2011. ASEAN. Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan check.

Undang-Undang Malaysia. AktA 611 akta kanak-kanak 2001 tarikh Perkenan Diraja. “Pasukan Pelindungan kanak-kanak”, bagi maksud menyelaraskan.Bagian 2 dari Undang-Undang Bahasa Nasional 1963/67 menyatakan bahwa "Kecuali. Kuala Lumpur juga merupakan pusat perdagangan dan keuangan Malaysia. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim. and Basic Demographic Characteristic Report 2010 Updated 05/08/2011".PERDAGANGAN. Jumlah dagangan yang bernilai RM142.1 bilion munurun RM9.1 bilion atau 6.0% berbanding pada Jun 2018. Ia juga. Cody sun win trading. Hukum yang dipakai adalah undang-undang keimigrasian tahun 1952 yang. tingkat global melalui perlintasan manusia dan perdagangan. Pada bulan Mei 2011, Belanda. dan penerangan tentang paspor Malaysia dan dokumen.Inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna. Larangan Eksport 2011; Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011.B. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang dan Putusan Pengadilan. Jakarta, September 2011. perjanjian dalam perdagangan dan hubungan kekayaan pada umumnya. Wanita yang beragama Islam ; Harus ada surat keterangan dari Kantor. Malaysia dengan perempuan warga negara Indonesia dan.

Akta Pengangkutan Jalan 1987

Semasa dia diberi kebenaran di bawah seksyen 9, menzahirkan atau menyampaikan maklumat itu kecuali kepada seorang pegawai lain yang diberi kebenaran di bawah seksyen itu, bagi maksud, atau berkaitan dengan, pelaksanaan tugas-tugasnya; dan 12.(1) Tiada apa-apa jua dalam seksyen 11 boleh menghalang penyampaian maklumat pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian ini berkenaan dengan sesuatu pendakwaan atau prosiding undang-undang berkaitan dengan pelakuan suatu kesalahan berat, suatu kesalahan berat asing, suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan.(2) Tiada apa-apa jua dalam seksyen 11 boleh menghalang penyampaian maklumat pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian ini yang berkenaan dengan hal ehwal seseorang oleh orang yang diberi kebenaran di bawah seksyen 9 kepada— (3) Tiada seorang pun yang kepadanya pihak berkuasa berwibawa atau orang yang diberi kebenaran di bawah seksyen 9 telah menyampaikan apa-apa maklumat di bawah Bahagian ini dan maklumat itu tidak ada hubungan dengan hal ehwal orang itu boleh membuat rekod maklumat itu, atau menzahirkan atau menyampaikan maklumat itu kepada mana-mana orang dalam apa-apa hal keadaan. Brokers server. (4) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (3) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.(5) Kecuali jika perlu untuk berbuat demikian bagi maksud melaksanakan peruntukan Akta ini, seseorang yang mendapat maklumat daripada pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian ini tidak boleh dikehendaki supaya mengemukakan dalam mahkamah apa-apa dokumen yang mengandungi apa-apa maklumat itu atau untuk menzahirkan, atau menyampaikan kepada mana-mana mahkamah maklumat itu. Menteri Kewangan boleh, atas syor pihak berkuasa berwibawa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menetapkan seseorang yang menjalankan perniagaan kewangan yang dikawal selia atau diawasi oleh atau yang tertakluk kepada pengawasan sesuatu pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan menurut undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu sebagai institusi kewangan bagi maksud takrif "institusi kewangan" di bawah subseksyen 3(1). (1) Sesuatu institusi pelapor hendaklah menyimpan suatu rekod mana-mana transaksi yang melibatkan mata wang tempatan atau mana-mana mata wang asing yang melebihi apa-apa jumlah yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa.Jenis transaksi yang terlibat, seperti deposit, pengeluaran, pertukaran mata wang, penunaian cek, pembelian cek juruwang atau kiriman wang atau pembayaran atau pemindahan lain oleh, melalui, atau kepada institusi pelapor itu; (4) Bagi maksud Bahagian ini, transaksi tunai berganda dalam mata wang tempatan atau mata wang asing yang, pada agregatnya melebihi amaun yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa menurut subseksyen (1) hendaklah dianggap sebagai suatu transaksi tunggal jika transaksi itu dijalankan oleh atau bagi pihak mana-mana satu orang dalam mana-mana satu hari atau apa-apa tempoh lain yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa.

Apa-apa transaksi jika identiti orang yang terlibat, transaksi itu sendiri atau apa-apa hal keadaan lain berkenaan dengan transaksi itu memberi mana-mana pegawai atau pekerja institusi pelapor itu sebab untuk mengesyaki bahawa transaksi itu melibatkan hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan; apa-apa transaksi atau harta jika mana-mana pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa transaksi atau harta yang terlibat itu berhubungan atau berkaitan dengan, digunakan atau diniatkan untuk digunakan bagi atau oleh, mana-mana perbuatan keganasan, pengganas, kumpulan pengganas, entiti pengganas atau orang yang membiayai keganasan. (1) Mana-mana orang yang mengetahui atau yang mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa suatu institusi pelapor bercadang untuk melaporkan, sedang melaporkan atau telah menyerah simpan laporan di bawah seksyen 14 atau bercadang untuk memberi, sedang memberi atau telah memberi apa-apa maklumat berkaitan yang lain kepada pihak berkuasa berwibawa dan menzahirkan pengetahuan, rasa syak atau maklumat itu kepada mana-mana orang lain melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.(2) Mana-mana orang yang kepadanya penzahiran mengenai apa-apa pengetahuan, syak atau maklumat telah dibuat dengan melanggar subseksyen (1) yang membuat rekod mengenai pengetahuan, syak atau maklumat itu, atau yang selanjutnya menzahirkan pengetahuan, syak atau maklumat itu kepada mana-mana orang lain dalam apa-apa hal keadaan melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.Bagi maksud memaklumkan mengenai risiko yang terlibat dalam berurusan dengan pelanggan tertentu, kepada suatu perbadanan berkaitan institusi pelapor yang perbadanan berkaitan itu diperbadankan di Malaysia dan terlibat dalam perkhidmatan kewangan di Malaysia; mengadakan atau menjalankan hubungan perniagaan, menjalankan mana-mana transaksi dengan pelanggan atau menjalankan mana-mana aktiviti bagi atau bagi pihak pelanggan, sama ada pelanggan itu adalah pelanggan sekali sekala atau tetap, termasuk apabila membuka akaun atau buku akaun baru, membuat mana-mana transaksi fidusiari, menyewa peti simpan selamat, melaksanakan mana-mana transaksi atau aktiviti lain yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa; menentusahkan, dengan cara yang boleh dipercayai atau daripada sumber bebas, atau daripada mana- mana dokumen, data atau maklumat, identiti, sifat perwakilan, domisil, sifat di sisi undang-undang, pekerjaan atau tujuan perniagaan mana-mana orang, melalui penggunaan dokumen yang termasuk kad pengenalan, pasport, sijil kelahiran, lesen memandu, dokumen konstituen atau mana-mana dokumen rasmi atau persendirian lain serta maklumat pengenalan lain yang berhubungan dengan orang itu, sama ada orang itu adalah pelanggan sekali sekala atau tetap; mengambil langkah yang munasabah untuk memperoleh dan merekodkan maklumat mengenai identiti sebenar mana-mana orang yang bagi pihaknya akaun dibuka atau transaksi atau aktiviti dijalankan jika terdapat keraguan munasabah bahawa orang itu tidak bertindak bagi pihak dirinya sendiri, terutamanya jika orang itu tidak menjalankan apa-apa operasi komersil, kewangan atau perindustrian di Negara asing di mana orang itu mempunyai ibu pejabat atau domisilnya; dan (5) Pihak berkuasa berwibawa hendaklah, setelah berunding dengan pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan bagi sesuatu institusi pelapor (jika ada), mengeluarkan apa-apa arahan atau garis panduan kepada institusi pelapor mengenai penjalanan langkah-langkah usaha wajar pelanggan yang didapatinya perlu— (6) Sesuatu institusi pelapor hendaklah merekodkan apa-apa maklumat, data atau butir-butir yang diperoleh di bawah seksyen ini dan hendaklah, atas permintaan secara bertulis, mengemukakan suatu salinan rekod itu kepada pihak berkuasa berwibawa. Trading for dummies download. [["orang" termasuklah mana-mana orang yang menjadi penama, ejen, benefisiari, pemilik benefisial atau prinsipal dan mana-mana orang lain yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa berhubung dengan sesuatu transaksi atau aktiviti. (1) Walau apa pun apa-apa peruntukan mana-mana undang-undang bertulis berkaitan dengan penyimpanan dokumen, sesuatu institusi pelapor hendaklah menyenggara mana-mana akaun, rekod, surat menyurat perniagaan dan dokumen yang berhubungan dengan suatu akaun, hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti dengan seseorang pelanggan atau mana-mana orang serta hasil apa-apa analisis yang dibuat, mengikut mana-mana yang berkenaan, selama tempoh sekurang-kurangnya enam tahun dari tarikh akaun itu ditutup atau hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti itu disempurnakan atau dibatalkan.(2) Sesuatu institusi pelapor hendaklah menyenggara rekod bagi membolehkan pembentukan semula apa-apa transaksi yang melebihi apa-apa amaun yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa di bawah seksyen 14, selama tempoh sekurang-kurangnya enam tahun dari tarikh transaksi itu disempurnakan atau dibatalkan.(3) Subseksyen (1) dan (2) tidak terpakai jika sesuatu institusi pelapor telah menghantar akaun, rekod, surat-menyurat perniagaan dan dokumen itu kepada pihak berkuasa berwibawa atau suatu agensi penguat kuasa.

Portal Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia - Department of.

(4) Mana-mana institusi pelapor yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.(3) Jika seseorang yang menggunakan sesuatu nama tertentu dalam urusannya dengan sesuatu institusi pelapor menzahirkan kepadanya nama atau nama-nama yang berlainan yang dengannya dia lazimnya dikenali, institusi pelapor itu hendaklah membuat suatu rekod tentang penzahiran itu, dan hendaklah, atas permintaan secara bertulis daripada pihak berkuasa berwibawa, memberi pihak berkuasa berwibawa itu suatu salinan rekod itu.Seseorang membuka suatu akaun atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu, dalam membuka akaun itu, atau dalam menjadi seorang penandatangan kepada akaun itu, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali; seseorang mengendalikan suatu akaun atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu melakukan apa-apa perbuatan atau benda berhubung dengan akaun itu (sama ada melalui suatu pendepositan atau pengeluaran atau melalui komunikasi dengan institusi pelapor yang berkenaan atau selainnya) dan, dengan berbuat demikian, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali; dan seseorang mengadakan sesuatu hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu, dalam mengadakan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti itu, atau dalam menjadi penandatangan kepada mana-mana perjanjian atau perkiraan, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali; seseorang mengadakan atau melaksanakan suatu hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu melakukan apa-apa perbuatan atau benda berhubung dengan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti itu (sama ada melalui komunikasi dengan institusi pelapor yang berkenaan atau selainnya) dan, dengan berbuat demikian, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali; dan sesuatu hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti adalah atas nama palsu jika ia telah diadakan atas suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul, sama ada sebelum atau selepas permulaan kuat kuasa seksyen ini. (6) Mana-mana orang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. (1) Sesuatu institusi pelapor hendaklah menerima pakai, membangunkan dan melaksanakan rancangan, polisi, tatacara dan kawalan dalaman bagi mengelakkan dan mengesan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini.(4) Sesuatu institusi pelapor hendaklah juga melantik pegawai pematuhan pada peringkat pengurusan dalam setiap cawangan dan subsidiari yang akan bertanggungjawab bagi pemakaian rancangan dan tatacara dalaman itu, termasuk penyenggaraan yang berpatutan bagi rekod dan pelaporan transaksi yang mencurigakan.(5) Sesuatu institusi pelapor hendaklah membangunkan fungsi audit bagi menilai polisi, tatacara dan kawalan itu bagi menguji pematuhan langkah yang diambil oleh institusi pelapor itu bagi mematuhi peruntukan Akta ini dan keberkesanan langkah itu. Peruntukan Bahagian ini hendaklah berkuat kuasa walau apa pun apa-apa obligasi tentang kerahsiaan atau sekatan lain tentang penzahiran maklumat yang dikenakan oleh mana-mana undang-undang bertulis atau selainnya.

Mengambil langkah-langkah perlu bagi mencegah atau mengelak mana-mana orang yang tidak sesuai daripada mengawal, atau menyertai, secara langsung atau tidak langsung, dalam lembaga pengarah, pengurusan atau pengendalian institusi pelapor itu; memeriksa dan mengawas institusi-institusi pelapor, dan mengawal selia dan menentusahkan, melalui pemeriksaan kerap, bahawa sesuatu institusi pelapor itu menerima pakai dan melaksanakan rancangan pematuhan dalam seksyen 19; mengeluarkan garis panduan untuk membantu institusi pelapor dalam mengesan corak tabiat yang mencurigakan pada pelanggan mereka dan garis panduan itu hendaklah dibangunkan dengan mengambil kira teknik pengurusan wang yang moden dan selamat dan akan bertindak sebagai suatu alat pendidikan bagi pekerja institusi pelapor; dan bekerjasama dengan agensi penguat kuasa lain dan memberikan bantuan teknikal dalam mana-mana penyiasatan, pendakwaan atau prosiding berhubung dengan mana-mana aktiviti haram atau kesalahan di bawah Akta ini.(2) Pihak berkuasa pelesenan bagi sesuatu institusi pelapor boleh, atas syor pihak berkuasa berwibawa, membatalkan atau menggantung lesen institusi pelapor itu jika institusi pelapor itu telah disabitkan atas suatu kesalahan di bawah Akta ini.(3) Pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan hendaklah melaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa berwibawa apa-apa maklumat yang diterima daripada mana-mana institusi pelapor berhubung dengan transaksi atau aktiviti yang mungkin ada hubungan dengan mana-mana aktiviti haram atau kesalahan di bawah Akta ini. (2) Pihak berkuasa berwibawa, apabila dipohon kepada Mahkamah Majistret dan memuaskan Mahkamah itu bahawa sesuatu institusi pelapor itu telah gagal tanpa alasan yang munasabah untuk mematuhi keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana obligasi dalam Akta ini, hendaklah mendapat suatu perintah terhadap mana-mana atau kesemua pegawai atau pekerja institusi pelapor itu atas terma sebagaimana yang disifatkan perlu oleh Mahkamah untuk menguatkuasakan pematuhan dengan obligasi itu.(3) Walau apa pun subseksyen (2), pihak berkuasa berwibawa boleh mengarahkan atau membuat perjanjian dengan sesuatu institusi pelapor yang telah tanpa alasan munasabah tidak mematuhi sepenuhnya atau sebahagiannya mana-mana obligasi dalam Bahagian ini bagi melaksanakan apa-apa rancangan tindakan untuk memastikan pematuhan obligasinya di bawah Bahagian ini.(4) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau tidak mematuhi sesuatu arahan di bawah subseksyen (3) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.

Akta penerangan perdagangan 2011 malaysia

(2) Dalam prosiding terhadap mana-mana orang bagi suatu kesalahan di bawah Bahagian ini, menjadi suatu pembelaan bagi orang itu jika dia menunjukkan bahawa dia telah mengambil segala langkah munasabah dan menjalankan segala usaha yang wajar bagi mengelakkan pelakuan kesalahan itu.(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.(3) Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain, seseorang ejen, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara sesuatu institusi pelapor, tidaklah bertanggungan bagi kemungkiran sesuatu kontrak yang berhubungan dengan, atau sesuatu kewajipan, kerahsiaan kerana memberikan apa-apa dokumen atau maklumat kepada pemeriksa itu. (1) Seseorang pengarah atau seseorang pegawai sesuatu institusi pelapor yang diperiksa di bawah subseksyen 25(1), atau seseorang yang diperiksa di bawah subseksyen 26(1), hendaklah hadir di hadapan pemeriksa itu di pejabatnya apabila dipanggil untuk berbuat demikian oleh pemeriksa itu pada bila-bila masa yang ditentukan oleh pemeriksa itu. Mana-mana instrumen boleh niaga dalam bentuk pembawa, yang diendorskan tanpa apa-apa sekatan, yang dikeluarkan kepada penerima rekaan atau selainnya dalam bentuk yang hakmilik dalam instrumen itu berpindah apabila diserahhakkan; dan (2) Dalam menentukan sama ada sesuatu amaun wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian ini, amaun itu hendaklah ditukar kepada mata wang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa pada kadar pertukaran yang terpakai pada masa yang berkenaan. (1) Mana-mana orang yang meninggalkan atau memasuki Malaysia dengan suatu amaun wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau kedua-duanya yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, hendaklah mengisytiharkan amaun itu kepada pihak berkuasa berwibawa.(2) Bagi maksud seksyen ini, seseorang meninggalkan atau memasuki Malaysia dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa jika orang itu membawa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa itu bersama dengannya dalam bagasi yang dibawanya atau atas apa-apa kenderaan atau selainnya.(3) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. (1) Mana-mana orang yang memindahkan ke dalam atau keluar dari Malaysia melalui perkhidmatan pos, kiriman cepat atau penghantar muatan, atau melalui apa-apa cara lain, apa-apa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau kedua-duanya yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, hendaklah mengisytiharkan amaun itu kepada pihak berkuasa berwibawa.

Akta penerangan perdagangan 2011 malaysia

(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.Pembawa barang secara komersil itu tidak tahu dan tidak mempunyai alasan munasabah untuk mempercayai bahawa barang yang dibawa bagi pihak orang yang lain itu termasuk wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa. (1) Mana-mana orang yang menerima wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa atau kedua-duanya yang dipindahkan kepada orang itu dari luar Malaysia yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, hendaklah mengisytiharkan amaun itu kepada pihak berkuasa berwibawa dan mengemukakan apa-apa maklumat lain yang dikehendaki oleh pihak berkuasa berwibawa.(3) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Cara memajukan bidang perdagangan. (4) Mana-mana orang yang membuat perisytiharan yang palsu, tidak tepat atau tidak lengkap melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. (1) Tiada seorang pun boleh menstrukturkan, atau mengarahkan, membantu atau menyertai penstrukturan mana-mana pengangkutan atau pemindahan rentas sempadan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa untuk mengelak daripada membuat perisytiharan di bawah Bahagian ini.(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih daripada lima kali ganda jumlah atau nilai agregat amaun wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa pada masa kesalahan itu dilakukan atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya.Memeriksa seseorang atau memeriksa mana-mana barang, bagasi atau harta yang orang itu mempunyai dengannya bagi maksud mendapat tahu sama ada seseorang mempunyai dengannya apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28memasuki mana-mana premis dan memeriksa atau menggeledah premis itu bagi maksud menentukan sama ada terdapat di atau dalam premis itu apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28menaiki mana-mana kenderaan dan memeriksa atau menggeledah kenderaan itu bagi maksud menentukan sama ada terdapat atas kenderaan itu apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28membuka, memeriksa atau menggeledah mana-mana barang, bekas, bungkusan, wadah atau apa-apa benda yang dijumpai di atau dalam premis itu atau di atas kenderaan itu bagi maksud menentukan sama ada atau tidak terdapat apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28menahan apa-apa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau apa-apa benda lain yang dijumpai dalam menjalankan pemeriksaan atau penggeledahan di bawah perenggan (a), (b), (c) atau (d) jika pegawai diberi kuasa mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda lain itu boleh dijadikan keterangan yang berhubungan dengan pelakuan sesuatu kesalahan di bawah Bahagian ini; atau (3) Tiada seorang pun boleh diperiksa di bawah Bahagian ini kecuali oleh seorang pegawai diberi kuasa yang sama jantinanya dengan orang yang diperiksa itu dan pemeriksaan itu hendaklah dijalankan dengan memberikan perhatian teliti kepada kesopanan.